Bedriftspsykolog

Psykolog Moum tilbyr psykologtjenester til bedrifter. Jeg har i tillegg til min profesjonsutdannelse studert arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, og har erfaring som organisasjonspsykolog fra Synergi Helse. Dagens arbeidsmarked stiller stadig høyere krav til bedrifter og ansatte. Dette har ofte uheldige konsekvenser for menneskene i bedriften og arbeidsmiljøet. Jeg kan i denne sammenheng bistå bedrifter med blant annet:

  • Lederutvikling
  • Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
  • Personalkonflikter
  • Mobbesaker
  • Medarbeidersamtaler (de vanskelige samtalene)
  • Rusproblematikk blant de ansatte
  • Rekrutteringsprosesser
  • Omstillingsprosesser
  • Foredrag og kurs

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er summen av de organisatoriske, sosiale og mellommenneskelige faktorer som påvirker arbeidstakernes arbeidsevne, helse og velferd i arbeidet. Kort sagt, hvordan vi har det på jobben totalt sett.

1. Organisatorisk arbeidsmiljø

Organisatorisk arbeidsmiljø kan defineres som den enkeltes forhold til sine arbeidsoppgaver og til andre på arbeidsplassen, og den praktiske organiseringen av arbeidet. Denne innfallsvinkelen til psykososialt arbeidsmiljø vektlegger de ytre påvirkninger eller stimuli. Her er man opptatt av konkrete kjennetegn ved arbeidsbetingelsene, som for eksempel om arbeidsplassen har organisasjonskart, om lokalene er gode, skiftarbeidsplanen osv. Det er ikke godt å jobbe på et sted der ingen vet hvem som har ansvaret, hvem som skal bestemme, hvem som skal ordne ting som ikke er på plass. Videre kan man her inkludere ledelse. God ledelse er viktig for et godt arbeidsmiljø. En dårlig leder, for eksempel en som er urettferdig, kan gjøre en arbeidsplass helt uutholdelig. Et annet moment som hører innunder denne delen av det psykososiale arbeidsmiljøet er «omorganisering». Dette er et fenomen som kan påvirke en arbeidsplass betydelig. Omorganisering betyr ofte nedbemanning, noe skaper uro og usikkerhet blant de ansatte. Leger bør være oppmerksomme på helseeffekter av det som de ansatte opplever på arbeidsplassen – forhold i det organisatoriske arbeidsmiljøet kan gi opphav til stress-symptomer og forskjellige plager.

2. Sosialt samspill

Psykososialt arbeidsmiljø bestemmes også av samspillet mellom arbeidsmiljøfaktorer, andre arbeidstakere og individet. Her inkluderes «psykiske virkninger» av det å arbeide. Samarbeid og samhandling – eller mangel på dette – blir konsekvensene av hvordan samspillet fungerer. Er det masse konflikter på arbeidsplassen, blir ikke mye gjort, og folk vil ikke arbeide der. Søvnløshet og muskelsmerter er vanlige konsekvenser av problemer med de sosiale liv på arbeidsplassen.

3. Individuell oppfatning

Vi oppfatter ikke alltid ting likt, da vi er forskjellige. Vi har individuelle oppfatninger og vurderinger, og dette har konsekvenser for helse, trivsel og yteevne. Det dreier seg om kognitive (tankemessige) og emosjonelle (følelsesmessige) prosesser, samt kjennetegn ved den enkelte arbeidstaker som innvirker på disse prosessene. Denne innfallsvinkelen til psykososialt arbeidsmiljø vektlegger arbeidstakerens individuelle fortolkning, dvs. hvordan ytre påvirkninger blir oppfattet, bearbeidet og formidlet. Det er viktig å være klar over dette. Det som oppfattes som svært ubehagelig av en person, kan være helt uvesentlig for en annen. Når en lege får presentert at en pasient opplever konflikter på arbeidsplassen, er det viktig å huske på dette. Saken har alltid to sider.

Aktuelle lover og forskrifter

I den norske Arbeidsmiljøloven, har vi en egen paragraf, § 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html

Denne paragrafen lyder slik:
(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Det er flott å ha en slik paragrafen å støtte seg på, om det skulle trenges. Selv om uttalelsene er runde og gir rom for skjønn, er det gode tekster å bruke for arbeidsplasser der ikke alt er på plass. Ikke alle land kan fremvise en slik paragraf i sin Arbeidsmiljølov, vi kan være stolte av denne.

Kontaktskjema

Adresse

Sørkedalsveien 90 A 0377 Oslo

Telefonnummer

Telefon: (+47) 22 52 40 00

E-post

post@psykologmoum.no

Copyright © 2015 Gjermund Moum All Rights Reserved • Utviklet av Jørgen Juel