Angst

Psykolog Moum har lang erfaring med behandling av angstlidelser. Angst er en svært vanlig årsak til at folk tar kontakt med meg. Det finnes mange former for angst, og min tilnærming til terapien vil avhenge av typen angst du opplever. Generelt sett er jeg opptatt av å behandle hele deg som person, og ikke bare symptomene dine. For å redusere sannsynligheten for tilbakefall, vil jeg for eksempel i behandlingen av sosial angst, være opptatt av å hjelpe deg å identifisere og bearbeide bakenforliggende årsaker som skam og lav selvfølelse.

For meg er det viktig at du i behandlingen av din angst føler deg trygg samtidig som du tidlig utfordres i forhold til dine problemområder. Dette for å nå målet om å tilby korttidsterapi for varig endring.

Hva er angst?

Angst og redsel er naturlige reaksjoner hos alle mennesker. Redsel er en nyttig reaksjon på signaler om fare som gjør at vi skjerper oss når vi utsettes for en trussel. Angst som psykisk lidelse oppstår når redselen er overdimensjonert, langvarig og kommer uten at det egentlig er fare på ferde. Overdimensjonert eller langvarig redsel for små farer kan bli til en angstlidelse. Det ansees som en lidelse når angsten går utover vår daglige funksjonsevne.

Angst og depresjon opptrer ofte sammen. Man kan bli deprimert av å være redd hele tiden, og det er skremmende å være nedstemt i lengden.

Angst kan forekomme som en del av en annen psykisk lidelse eller som et frittstående fenomen. Uansett årsak fører angsten ofte til at du fungerer dårligere enn ellers, overfor familie, venner og arbeidskolleger. Den kan også hindre livsutfoldelse fordi det er mange ting du ikke tør.

Det finnes god hjelp for angst, både ulike former for terapi, selvhjelp, gruppemetoder og medisiner. Angst trenger på ingen måte å være en kronisk lidelse.

Symptomer

Angst kan beskrives som en følelse av redsel som du ikke kan kontrollere og som oppstår uten noen åpenbar ytre årsak. Mange får hjertebank, skjelving, pustebesvær eller andre fysiske symptomer.

Symptomer på angst kan alle ha i perioder, for eksempel en viss frykt eller skepsis til å snakke i store forsamlinger. Det er først når angsten bærer preg av å være overdimensjonert og preger hverdagen, de gjøremål man har og eget velvære, at det vurderes som en psykisk lidelse.Utbredelse

Rundt en fjerdedel av befolkningen i Norge vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og 15 prosent i løpet av et år (Kilde: Psykiske lidelser i Norge - et folkehelseperspektiv. Folkehelseinstituttet 2009).

Ulike former for angst

Angstlidelser er en samlebetegnelse på ulike former for angst. De vanligste underkategoriene er:

Dette er en form for angst som kan beskrives som bekymringsangst. Man har irrasjonell og altoppslukende bekymringer for det meste, gjerne hverdagslige ting som barnas ve og vel, egen helse, økonomi osv.
Bekymringene preger tilværelsen, man kan få problemer med å sove og å gjennomføre daglige gjøremål.

Sosial angst, også kalt sosial fobi, kjennetegnes ved frykt for oppmerksomhet fra andre. Man er redd for å dumme seg ut eller bli ydmyket. Det kan være uoverkommelig å snakke høyt på et møte, spise i kantina sammen med kolleger eller gå i selskap. Mange blir sosialt isolert som følge av sosial angst.

Det er vanlig å være redd for edderkopper, slanger eller høyder, men for noen tar denne redselen overhånd og former hverdag, tanker og følelser i så stor grad at det blir til en psykisk lidelse.

Tvangslidelse er tvangstanker og tvangshandlinger eller -ritualer. Det regnes som en angstlidelse, selv om den for eksempel har en egen brukerorganisasjon. Tvangstanker er påtrengende tanker, følelser, ideer eller fornemmelser som du ikke klarer å fjerne med egen vilje. Tankene er ofte skremmende, knyttet til død og ulykker og fremkaller sterk angst hos mange. For å dempe angsten og tankene gjennomfører man handlinger som å sjekke komfyren, vaske hendende gjentatte ganger osv. Gjøres ikke disse handlingene, opplever man at tvangstankene og angsten blir verre. Tvangslidelse forkortes ofte OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Posttraumatisk stresslidelse kan også regnes som en form for angst. Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Eksempler er katastrofer, alvorlige ulykker og voldtekt. Trusselen oppleves som overveldende uten mulighet til å mestre situasjonen. Den opprinnelige skrekkopplevelsen gjenoppleves gjennom «flashbacks» eller mareritt. Andre symptomer er anspenthet, skvettenhet, sinne og søvnproblemer («autonom hyperaktivitet») og unnvikelse av alt som minner om den traumatiske hendelsen.

Terapi

Hjelp mot angst består ofte av å prøve å møte det som oppleves som farlig og gradvis lære at det ikke er så farlig likevel. Det kan være aktuelt både med terapi, enten alene eller i grupper og medikamenter. Behandlingen kan variere etter type angstlidelse og omfang av problemene. Det finnes ingen fasit, men medisiner alene anbefales vanligvis ikke. Hjelp kan gis av fastlegen, psykolog eller en spesialist i psykiatri. I kommunen kan det også finnes kurs og grupper innen psykisk helsearbeid som kan gi hjelp og støtte. Det finner mange former for hjelp for angstlidelser. Det kan være ulike former for terapi, med fokus på for eksempel tanker, følelser eller eksponering.

(Innholdet er hentet fra psykiskhelse.no)

Medisiner

Det finnes flere typer medisiner som demper angst. En del har god nytte av medisiner i tillegg til samtalebehandling og angsttrening. Effekt og bivirkninger varierer, og ikke alle tåler preparatene. Av medisiner er antidepressive legemidler vanlig brukte ved behandling av angst.

Kontaktskjema

Adresse

Sørkedalsveien 90 A 0377 Oslo

Telefonnummer

Telefon: (+47) 22 52 40 00

E-post

post@psykologmoum.no

Copyright © 2015 Gjermund Moum All Rights Reserved • Utviklet av Jørgen Juel